ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ชุดนักเรียน งานวัดผล
26 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กีฬาสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์
ชุดพละศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์
16 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 กีฬาภายในลูกค้อเกมส์ ครั้งที่ 22
ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
01 พ.ย. 60 ปฏิทินงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนค้อวิทยาคม