กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร ศรไชย
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบรรเทิง อนุญาหงษ์