กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจิตธนา รูปคม
ครูผู้ช่วย